ทำเนียบนายกและประธาน

  • นายวิสูตร พูลวรลักษณ์
  • นายไพจิตร ศุภวารี
  • นายสุพจน์ พิสิฐวุฒินันท์
  • นายคมน์ อรรฆเดช
  • นายสมศักดิ์ เตชะรัตนประเสริฐ
  • นายชัยวัฒน์ ทวีวงศ์แสงทอง
  • นายจาฤก กัลย์จาฤก
  • นายชัยวัฒน์ ทวีวงศ์แสงทอง
  • นายจาฤก กัลย์จาฤก

รายชื่อคณะกรรมการสมาพันธ์ภาพยนตร์ฯชุดปัจจุบัน